OBVESTILA

Potek študija slovenščine na Univerzi v Tübingenu

Študij slovenščine v okviru programa študija slavistike na Univerzi v Tübingenu, ki sodi med pet klasičnih nemških univerzitetnih središč (poleg Tübingena še Marburg, Freiburg, Göttingen, Heidelberg), je ne le za nemške študente, pač pa tudi za mlade Slovence, ki so večinoma odraščali in se izobraževali v Nemčiji, ena od privlačnih možnosti za izbiro študijske smeri na področju humanistike. Na Eberhard-Krlovi Univerzi v Tübingenu poteka na Filozofski fakulteti študijski program slavistika. Študenti slavistike lahko ta program študirajo kot glavni predmet (Hauptfach) ali stranski predmet (Nebenfach). V obeh primerih morajo izbrati za študij dva slovanska jezika, in sicer je prvi vedno ruščina, poljščina ali češčina, kot drugi jezik pa lahko poleg omenjenih treh ter BKS izberejo tudi slovenščino. Predstavitev posameznih modulov študija je navzočim pokazala, da poteka študij slovenščine kot drugega slovanskega jezika po programih Bachelor, Masters in doktorski študij. Študij omogoča poleg jezikovnih spretnosti v slovenskem jeziku tudi spoznavanje slovenskega jezika, literature, umetnosti in kulture. V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi /tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani študenti spoznavajo slovenski kjezik in kulturo tudi na vsakoletnem Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture v Ljubljani, na organiziranih filmskih večerih in gostovanjih slovenskih profesorjev v Tübingenu, zlasti na prireditvah ob slovenskem kulturnem prazniku.

Slovenci smo lahko zelo ponosni, da študenti lahko študirajo slovenščino v mestu, kjer se je rodila prva slovenska knjiga, obenem pa na Univerzi Tübingen, ki danes sodi med elitne nemške univerze. Trenutno poteka študij v okviru programa slavistika, naša velika želja pa je, da bi slovenščina postala samostojen študijski program. Nosilec študija slovenščine je lektorat slovenščine na oddelku Slavisches Seminar.

dr. Irma Kern
Universität Tübingen
Slavisches Seminar
Wilhelmstrasse 50
72074 Tübingen

Leave a Reply