OBVESTILA

Informacijo o prenosu vrednostnih papirjev s Centralno klirinške depotne družbe (KDD)

Mag. Nataša Pilko z veleposlaništva v Berlinu nam je posredovala sledečo informacijo o prenosu vrednostnih papirjev s Centralno klirinške depotne družbe (KDD).

Zaradi procesa evropske integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih se namreč v Republiki Sloveniji ukinjajo registrski računi pri KDD.

Rok za ukinitev registrskih računov fizičnih oseb se izteče 1.1.2017.

Načeloma naj bi v ta namen vsi slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini po pošti s strani KDD prejeli izpis stanja na registrskem računu.

Do 1.1.2017 je potrebno vrednostne papirje z registrskega računa prenesti na trgovalni račun, ki se ga lahko odprete pri poljubno izbranem borznem posredniku.

Spisek bank in borznoposredniških družb je dosegljiv na naslednji povezavi: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=533.

Načeloma je potrebno pri vseh posrednikih prenos opraviti osebno. Za ta namen se žal ne da  pooblastiti druge osebe. Posredniki načeloma ponujajo možnost, da se identifikacija osebe opravi na daljavo, kar v praksi pomeni, da se posredniku posreduje kopijo osebnega dokumenta, izpisek iz KDD, IBAN/SWIFT, naziv in naslov banke. Na tej podlagi posrednik pripravi obrazec, na katerem se overi podpis pri notarju v Nemčiji in pridobi žig Apostille.

Če svojih vrednostnih papirjev do izteka roka ne boste prenesli, bodo le-ti z vašega registrskega računa preneseni na račun pristojnega sodišča. Kljub temu, da boste sodno položene vrednostne papirje sicer v nadaljnjih petih še lahko prevzeli (po izteku petih let bodo pripadli Republiki Sloveniji), bo to povezano s stroški, lastnimi vsakemu sodnemu postopku. Tudi uveljavljanje pravic iz sodno položenih vrednostnih papirjev (kot npr. prejemanje dividend ali obresti) bo za čas trajanja sodne položitve bistveno oteženo oz. celo onemogočeno.

Če pa bi morebiti ocenili, da so vaši vrednostni papirji na registrskem računu izgubili vso uporabno vrednost, obstaja tudi možnost njihove brezplačne opustitve (odvrženja). Dnevne kotacije vrednostnih papirjev lahko spremljate na spletni strani Ljubljanske borze (https://www.ljse.si/). V primeru, da se odločite za opustitev vrednostnih papirjev, je potrebno neposredno KDD posredovati zahtevo (https://www.kdd.si/_files/1201/OBR%20opustitev%20oktober%202015.pdf) ter ji priložiti kopijo vašega osebnega dokumenta.

Leave a Reply