VABILA

Slovenski filmski večer v Tübingenu, 13.1.2015

Dr Irma Kern z Univerze v Tübingenu nas 13.1.2015 vabi na ogled filma Toporišič, samotni hodec skozi neprijazni čas.

Prof. Jože Toporičič je bil eden najpomembnejših slovenskih jezikoslovcev 20. stroletja. Bil je vsestranski jezikoslovec. Ukvarjal se je s fonetiko, oblikoslovjem, besedotvorjem, pravopisom in pravorečjem, skladnjo, stilistiko, sociolingvistiko ter ne nazadnje tudi dialektologijo in zgodovino jezika. Izpod njegovih prstov je leta 1976 izšla Slovenska slovnica, sodeloval je tudi pri nastajanju Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa. Njegova bibliografija šteje več kot dva tisoč enot.
V strokovnih krogih je bil dr. Jože Toporišič cenjen in znan kot zelo delaven znanstvenik, ki se je zavzeto boril za svoja znanstvena stališča. Vztrajno se je zavzemal za to, da bi se slovenščina v svojih novih družbenih vlogah bogatila z novimi poimenovanji v slovenščini, zaradi česar je marsikdaj naletel tudi na neodobravanje.
Dr. Jože Toporišič je bil član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter številnih jezikoslovnih združenj v tujini. Leta 1996 je prejel srebrni častni znak svobode RS za „izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje“, leta 2006 pa najvišje priznanje v slovenski znanosti – Zoisovo nagrado za življenjsko delo.
Preminil je 9. decembra 2014. Dokumentarni film o njem bo na Univerzi v Tübingenu in širše v nemšekm prostoru osvetlil pomen njegovega dela za razvoj sodobnega slovenskega jezika.

TOPORIŠIČ,13.1.2015,_VABILO_EINLADUNG_TÜBINGEN

Leave a Reply