OBVESTILA

Gabrijela Žagar imenovana v Svet Vlade RS za Slovence po svetu

Predsednica koordinacije Gabrijela Žagar s sklepom predsednika Vlade RS imenovana v Svet Vlade RS za Slovence po svetu.

http://www.uszs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/737/2681/

V skladu z 22. členom Zakona o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) je svet stalno posvetovalno telo Vlade RS, ki sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike ter pripravi strategije na področju skrbi za Slovence po svetu.

22. člen Zakona o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja:

(1) Svet za Slovence po svetu je stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije. Sestavljajo ga predstavniki državnih organov, institucij, političnih organizacij in organizacij civilne družbe iz Republike Slovenije in zdomstva ter izseljenstva.

(2) Svet za Slovence po svetu zaseda praviloma enkrat letno.

(3) Člane Sveta za Slovence po svetu imenuje predsednik Vlade Republike Slovenije, ki tudi sklicuje in vodi seje Sveta. Administrativno-tehnična opravila za Svet za Slovence po svetu opravlja urad.

(4) Mandat Sveta za Slovence po svetu traja pet let. Mandat Svetu za Slovence po svetu preneha z imenovanjem novega sveta. Posameznik je lahko v Svet za Slovence po svetu imenovan večkrat.

(5) Če nov Svet za Slovence po svetu ni imenovan do izteka mandata iz prejšnjega odstavka, z delom nadaljuje obstoječi svet, vendar največ za šest mesecev.

(6) Razlogi za predčasno razrešitev in postopki predčasne razrešitve posameznega člana, predstavnika državnih organov, institucij, političnih organizacij in organizacij civilne družbe iz Republike Slovenije, ter posameznega člana iz devetega odstavka tega člena, se določijo s poslovnikom iz sedmega odstavka tega člena.

(7) Delovanje Sveta za Slovence po svetu in njegovo sestavo v delu, ki se nanaša na člane Sveta iz Republike Slovenije določa poslovnik, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

(8) Člane Sveta za Slovence po svetu, predstavnike Slovencev po svetu, predlagajo predsedniku Vlade Republike Slovenije v imenovanje organizacije Slovencev po svetu.

(9) Predsednik Vlade Republike Slovenije imenuje v Svet za Slovence po svetu:

– štiri predstavnike Slovencev, živečih v evropskih državah, pri čemer sta dva predstavnika slovenskih izseljencev, živečih v državah nekdanje Jugoslavije;

– tri predstavnike Slovencev, živečih v Južni Ameriki, pri čemer sta dva predstavnika Slovencev živečih v Argentini;

– tri predstavnike Slovencev, živečih v Severni Ameriki, pri čemer sta dva predstavnika Slovencev živečih v Združenih državah Amerike, drugi pa predstavnik Slovencev, živečih v Kanadi;

– dva predstavnika Slovencev, živečih v Avstraliji;

– in enega predstavnika Slovencev, živečih v ostalih državah drugih celin.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200643&stevilka=1836

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201076&stevilka=4129

Prva seja sveta bo 20.11.2012 v Ljubljani. Predstavila bom probleme, s katerimi se spopadamo Slovenci v Nemčiji in po svojih močeh poskušala prispevati pri sprejemu odločitev, ki bodo dobre za vse nas, ki smo si novi dom našli zunaj slovenskih meja.

Leave a Reply